Spara 50 kr med kupongen SPARA50 den här veckan bara! (använd den på kundvagnen)

Användarvillkor

1. Regler och villkor

Dessa allmänna regler och villkor (hädanefter, ”Villkor”) gäller alla tjänster och produkter (hädanefter, ”Produkter”) som erbjuds som del av affärstransaktioner på smiletastic.se internetbutik, liksom på associerade sidor och produktspecifika internetwebbplatser (hädanefter allmänt benämnda som “smiletastic.se”). ”Kund” innebär en naturlig eller juridisk person med vilken leverantören har en affärsrelation genom smiletastic.se eller som finns registrerad på smiletastic.se.

2. Omfattning

Om inte annat skriftligen specificeras av leverantören tillämpas dessa Villkor på alla produkter som erbjuds på smiletastic.se liksom de produkter som erbjuds på de associerade sidorna och produktspecifika internetwebbplatser. Affärstransaktionerna mellan Leverantören och Kunden erbjuds exklusivt enligt dessa Villkor. Leverantören kan modifiera dessa Villkor, vilka tillämpas på smiletastic.se, närsomhelst och utan föregående meddelande. Ändrade Villkor gäller omedelbart vid publicering och ersätter alla Villkor för smiletastic.se som var tillämpbara fram till denna tidpunkt.

3. Erbjudande

All information (beskrivningar, produktbilder, mått, vikt etc.) samt priser är icke bindande och kan ändras utan garanti och kan ändras utan föregående meddelande närsomhelst. Tekniska modifieringar förblir uttryckligen reserverade. Leverantören tar inget ansvar för produktinformation, tillgänglighet och garantiinformation. Kunden är införstådd med att det kan uppstå förseningar i leveranser på grund av tillgänglighet eller felaktig lagerdata. Leverantören kommer att göra allt för att undvika dessa situationer och för att reproducera dessa data så exakt som möjligt. Erbjudandet gäller under förutsättning av en fullt genomgången medicinsk undersökning av Kunden, vilket innebär kontroll av anledningarna identifierade av Kunden, till exempel att tjänsterna inte kan levereras till Kunden av medicinska skäl och/eller att de nödvändiga produkterna inte kan släppas. I händelse av detta görs en fullständig återbetalning av alla betalningar som redan gjorts av Kunden. Alla våra produkter uppfyller alla krav och specifikationer enligt Hong Kong-lagar. Vi har ingen möjlighet att garantera efterlevnad av specifika lokala krav eller specifikationer enligt lokal konsumentlagstiftning.

4. Priser och fraktkostnader

Om inget annat anges är alla priser i Euro, inkluderat moms och exkluderat fraktkostnader. Priset på produkten vid beställningstillfället på smiletastic.se är bindande; Leverantören reserverar sig rätten att göra en prisjustering retroaktivt i händelse av ett fel eller misstag vad gäller prissättning. Fraktkostnaden är beroende av leveransmetoden som väljs av Kunden och dessa kostnader betalas av Kunden.

5. Registrering

Den information som krävs vid registreringen måste sanningsenligt och fullständigt tillhandahållas och uppdateras av Kunden. Leverantören tar inget ansvar för innehållet eller för informationen som tillhandahålles av Kunden. Kunden måste också tillförsäkra att ingen oauktoriserad tredje part har åtkomst till dessa uppgifter. Registreringen är reserverad exklusivt för personer som är myndiga att göra en beställning och Kunden garanterar att denne är minst 18 år gammal, inte är inkompetent och kan göra beställningen med gott omdöme. Det finns inget utrymme för krav gällande lagrat eller publicerat innehåll skrivet av Kunden (till exempel för produktrecensioner). Leverantören reserverar sig rätten att radera eller modifiera innehåll. Varje Kund får ha endast ett Kundkonto; Leverantören reserverar sig rätten att avböja en registrering eller varna eller avslöja en registrering för brott mot dessa Villkor.

6. Ingående av avtal

Genom att klicka på knappen ”köp nu” på kassasidan, skickar Kunden en bindande beställning till Leverantören. Kontraktet ingås vid accepterandet av Kundens beställning hos Leverantören, som senast vid leveransen av de beställda produkterna. Kunden informeras om inledandet av kontraktet vad gäller automatiskt genererad fraktbekräftelse via e-post eller telefon. Leverantören reserverar sig rätten att ej bekräfta en beställning utan att ange en orsak. Kontraktspartner (här: ”Leverantören”) är:
Belle Enterprises Ltd.
Hollywood Road 39-43
Hong Kong

Kunden bekräftar att denne har läst igenom den tillhandahållna patientinformationen innan produkten används, och att dennes tandläkare även har informerats om att produkterna har beställts. Denne fastställer leverantören som sin representant och agent, som kommer att leverera produkten till den registrerade verksamhetsplatsen hos tandläkaren för accepterande på dennes räkning. Med accepterandet av produkterna har tandläkaren fullföljt sina skyldigheter att leverera utifrån detta avtal, och hela risken och ägarskapet av produkten överförs till denne.

7. Betalningsvillkor

Kunden godkänner att exklusivt använda de betalningsalternativ som görs tillgängliga av Leverantören på smiletastic.se för betalning. Ytterligare kostnader som tillkommer vid behandlingen av betalningen betalas av Kunden. Om betalningen försenas är alla öppna belopp betalbara omedelbart och Leverantören reserverar sig rätten att debitera en minsta avgift på 20 euro för administrativa kostnader; dessutom måste Kunden betala för skador och ränta. Leverantören reserverar sig rätten att debitera. Fram till att betalningen är fullgjort är produkterna Leverantörens egendom.

8. Leverans

Leveransen görs normalt av den tyska posttjänsten och dess samarbetspartners, baserat på den leveransmetod som väljs av Kunden. Leverantören är inte ansvarig för frakt eller för korrekt leverans av de beställda produkterna, och bär inte heller något ansvar för leveransen av godset, om dessa lämnas oövervakade någonstans, till exempel om Kunden inte kan vara närvarande och acceptera det. Leveransdatum är inte bindande och förseningar i leveranser är ingen anledning för Kunden att avsäga sig kontraktet eller ställa krav för skador av något slag. Kunden accepterar att inspektera godset direkt vid mottagandet och ska rapportera inkorrekta leveranser eller defekta produkter till Leverantören inom 48 timmar, samt även rapportera fraktskador till fraktföretaget. Leverantören är inte ansvarig för skador under leveransen eller för oaktsamhet hos tredje part. Alla leveransen är Kundens ansvar om denne inte överlåter ansvaret till fraktföretaget. Leverantören reserverar sig rätten att sätta en gräns gällande kvantiteten på visa produkter för leverans utan att uppge någon orsak.

9. Rätt till återkallelse

Du kan skicka din återkallelsedeklaration i valfritt format (såsom brev, fax eller e-post) inom 14 dagar utan krav på att uppge några skäl. Deadline börjar gälla vid mottagandet av kvittens på dessa instruktioner i textformat, dock ej förrän mottagaren erhållit produkten (i händelse av återkommande leverans av liknande gods, ej före mottagandet av den första delleveransen). För att uppfylla deadline för återkallelse ska denna vara tillräcklig för att kunna återsända återkallelsen eller produkten i god tid. Återkallelsen kan göras online via e-post, adresserad till service@smiletastic.se, eller annars återsändning av produkten, eller via brev adresserat till den leverantören (se avsnitt 6 Anvandarvillkor).

Konsekvenser av återkallelse:
I händelse av en effektiv återkallelse, ska gemensamma tjänster som emottagits av respektive part, återsändas, och eventuella förmåner härav (t.ex. ränta) ska återföras. Om du av någon anledning inte kan återbörda eller tillhandahålla oss detta (användarutnyttjandet), eller enbart delar av eller i försämrat skick, är du skyldig att kompensera oss för värdeförlusten. Detta kan leda till att du ändå måste uppfylla de avtalade betalningsskyldigheterna för den förflutna perioden fram till återkallelsen. Du behöver endast kompensera oss för värdet för det försämrade skicket på produkten eller för förmåner du erhållit om förmånen eller det försämrade skicket beror på hanteringen av produkten på ett sätt som sträcker sig utanför möjligheten till kontroll av egendom och funktion. ”Kontroll av egendom och funktion” innebär test och utredning av respektive produkt, i den mån det är möjligt att genomföra i en återförsäljarbutik. Produkter som kan återsändas som paket skickas på vårt ansvar. Du får stå för de vanliga kostnaderna får returnering av produkter i förhållande till vad du beställde, och priset på produkten som ska återsändas får inte överskrida en summa på 40.00 euro, eller i händelse av att det rör sig om en dyrare produkt, om du inte, vid datumet för återkallelsen, betalat för produkten eller gjort en kontraktsbunden avbetalning. Annars ska returen inte kosta dig något. Produkter som inte kan skickas som paket hämtas på din hemadress. Skyldigheter gällande återbetalning måste uppfyllas inom 14 dagar. Denna period börjar räknas från återsändandet av antingen din återkallelse eller produkten, och för oss vid mottagandet.

Specialanmärkningar:
Din rätt till återkallelse av en tjänst löper i förtid om avtalet helt har uppfyllts av dig och Smiletastic, vid en uttrycklig förfrågan från dig, innan du utnyttjat din rätt till återkallelse.

Undantag från återkallelse:
Rätten till återkallelse gäller inte om postorderavtalet för den levererade produkten, som tillverkats i enlighet med kundens specifikationer, eller som tydligt skräddarsytts utifrån individuella krav, eller som på grund av sin natur inte är lämpliga att returneras. Utöver de exkluderas produkter some j är lämpliga för retur på grund av hygien- eller hälsovårdsorsaker, från rätten till återkallelse om förpackningens försegling brutits.

10. Ansvar

Leverantören exkluderar krav på skador eller för en komplett tillbakadragande av kontraktet på grund av avtalsbrott, omöjlighet till prestation, fel vid ingåendet av avtalet och förseelse (så länge det inte finns någon avsiktlig eller uppsåtlig oaktsamhet). Ansvaret för direkta eller indirekta skador eller följdskador av något slag (till exempel till följd av skador och/eller olyckor i samband med produkterna som säljs på smiletastic.se), som resultat av dessa, felaktig användning eller resultatfel, är helt exkluderade. För dessa produkter för vilka användarinstruktioner medföljer, deklarerar Kunden att denne är medveten att användnings- och appliceringsinformationen, liksom eventuella risker eller faror associerade med produkten. Kunden godkänner att vidta alla säkerhetsföreskrifter och varningar i beräkning. Kunden förstår också att denne kan få viktig information om en specifik produkt, före köp på smiletastic.se, och att denne är medveten om alla möjliga risker och faror associerade med en produkt. Åtkomst och användning av smiletastic.se kan inte garanteras. Om länkar finns som leder från smiletastic.se till tredjepartswebbplatser som inte drivs av Leverantören, kan den senare inte ansvara för innehållet som publiceras på dessa webbplatser. Kunden här fullständigt medveten om att blekning av tänder görs på egen risk, att slutresultatet beror på flera faktorer och att denne inte beviljas några rättigheter gällande blekningseffekten. Dessutom är denne medveten om att det finns en liten risk för följande tillfälliga symtom: smärta under blekning, blödande tandkött, irriterat, rodnande, vitt eller svullet tandkött. Alla dessa symptom är endast tillfälliga. Om känslighet uppstår snabbt under blekning, är denna behandling ej lämplig för dina tänder och måste avbrytas. Kunden kan ringa Leverantören närsomhelst, inkluderat kontakt via chatt och e-post, för ytterligare hjälp, svar på frågor eller för att diskutera färgval.

11. Garanti

Om inga produktspecifika garantivillkor tillhandahålles i produktbeskrivningen, finns ingen rätt till garanti utöver den lagligt tillämpliga garantin. Defekta produkter måste tas i beaktning under avsnitt 8 i Villkoren. Garantin tillämpas på blektråg tillverkade av Leverantören, till den grad det är tillämpbart, endast med den exklusiva användningen av den gel som tillhandahålles från Leverantören.

12. Kampanjkuponger, presentkort, bonuspoäng

Kampanjkuponger, presentkort och bonuspoäng kan inlösas på smiletastic.se. Dessa levereras exklusivt av Leverantören och kan vara föremål för olika villkor. Det finns heller ingen rätt till kontaktbetalning, ersättning eller utbyte på grund av förlust eller stöld. Vid händelse av felaktig användning, kommer kampanjkuponger, presentkort och bonuspoäng förklaras ogiltiga.

13. Dataskydd och datasäkerhet

Sekretessvillkoren i smiletastic.se/sekretesspolicy tillämpas.

14. Plats för behörighet och tillämplig lag

Den exklusiva platsen för behörighet för alla dispyter med Leverantören är Hong Kong, under tillämpning av Hong Kong-lag under uteslutning av Wienkonventionen (CISG).

15. Copyright

Dessa Villkor, liksom bild- och textmaterial på smiletastic.se, skyddas av copyright och är intellektuell egendom tillhörande Leverantören eller någon av dennes kontraktspartner. Leverantören har exklusiv användarrätt. Utnyttjande av något slag, även partiellt eller modifierat, utan uttryckligt skrivet medgivande från Leverantören, är förbjudet. Inga rättigheter förvärvas genom åtkomst, nedladdning, kopiering eller överföring från onlinebutiken. Brott kommer att polisanmälas.

16. Uppdelningsklausul

I händelse av en partiell ogiltighet i kontraktet gällande dessa Villkor, eller om kontraktet eller Villkoren innehåller en oförutsedd lucka, godkänner Kunden att respektera den giltiga delen av Villkoren.